Gordon Training Bulgaria
Български | English

НПО “Успешни Родители”

С оглед мисията ,целите и дейностите на представителството в България през 2012 е учредено СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “УСПЕШНИ РОДИТЕЛИ” вписано в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под номер 20120806021.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на сдружението е: Обучение в областта на човешките взаимоотношения за родители, учители, младежи и деца по метода „Гордън“.  Методиката включва международни, превантивни програми: „Трениране на успешни родители“, „Трениране на успешни учители“, „Трениране на успешни младежи“ и други ефективни образователни модели.

Цели на сдружението

1.Утвърждаване на демократичните ценности и приемственост в отношенията сред родители, учители, младежи и деца;

2. Подобряване уменията за общуване и разрешаване на конфликти;

3. Оказване на обща и специализирана помощ при отглеждането и възпитанието на децата и изграждане на ефективни взаимоотношения в семейството, училището и на работното място и в обществото.

Средства за постигане на целите

1. Организиране на обучителни семинари с родители, учители, младежи по международните и превантивни програми: „Трениране на успешни родители“, „Трениране на успешни учители“, „Трениране на успешни младежи“ по модела „Гордън“;

2. Прилагане  и трансфер на иновативни образователни методи и подходи за изграждане на ефективни взаимоотношения с цел формиране и развитие на социалната и емоционалната интелигентност у деца, младежи и възрастни.

3. Провеждане на семинари за обучение на инструктори по основните курсове: „Трениране на успешни родители“, „Трениране на успешни учители“, „Трениране на успешни младежи“ на GTI и водене на регистър с активността на всеки инструктор и осигуряване на информация за инструкторите на всички заинтересовани бъдещи страни и агенции;

4. Иницииране на дейности и кампании в подкрепа на утвърждаването на демократичните ценности сред младежите и децата;

5. Популяризиране сред обществеността на социалните и правните принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата в семейството;

6. Изграждане на партньорски взаимоотношения с други сдружения с нестопанска цел по предмета на дейност на Сдружението;

7. Участие в разработване и работа по проекти като партньори и инициатори;

8. Организиране на кръгли маси, конференции и други форуми с партньори и самостоятелно.

Контакти
Бургас 8000
ул. "Константин Фотинов" 22 (карта)

Гордън Груп България 2017 ЕООД

0898579018 - Дарина Георгиева
(представител на GTI)

info@gordonbulgaria.com
gordonbulgaria@gmail.com

Д-р Томас Гордън
Кой е д-р Томас Гордън?

Американски клиничен психолог (1918 – 2002) известен с „Метода на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения.

Още за д-р Гордън »