Обучения с кредити

Практически семинар по програмата "Трениране на Успешни Учители" (ТУУ) на д-р Томас Гордън, Модул 1

Практическият семинар предлага метода на д-р Томас Гордън за справяне с неприемливото поведение на учениците(обучаемите) и създаване на продуктивна учебна среда.Трениране на Успешни Учители (ТУУ) е международен образователен курс , който се преподава в над 45 страни по света , а от 2013 г. и в България .Създаден през 1965г. от д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца, на учители с ученици . Програмата ТУУ се преподава само от инструктори , обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Томас Гордън , Gordon Training International.

Съдържанието и методиката на програмата изисква последователност в обучението по Модул 1 и Модул 2.

В практическия семинар участниците ще научат :

 • Идентифициране на препятствията в процеса на преподаване /възприемане
 • Поведенчески прозорец-концептуалната рамка на програмата
 • Концепцията за собственост на проблема
 • Как да чуват чуждата гледна точка и да подобряват взаимоотношенията си на всички нива -учител-ученик, учител -родител, директор-учител-родител.
 • Умението "Активно слушане"
 • Неуспешни начини на конфронтация и техните алтернативни модели
 • Умението" Аз послание"
 • Умението "Превключване на скоростите"

Целите на програмите по метода на д-р Томас Гордън са насочени към развитие на педагогическата , комуникативната и организационната компетентност на учителите и другите педагогически кадри.

Познават използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците , модели за позитивно възпитание и конструктивни подходи за обучение
Осигуряват на децата/учениците да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие
Насърчават и направляват усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците ,за междуличностно общуване, вземане на решения
Осигуряват позитивна образователна среда
Умения за създаване и поддържане на ефективни професионални взаимоотношения
Придобиване на знания за практики, свързани с ефективно общуване, решаване на конфликти , справяне със стрес, превенция на рискови поведения
Консултиране на педагогическите специалисти и родителите относно тяхната роля при превенцията на зависимости и осигуряване на среда за предотвратяване на агресията и тормоза в училище

Методи на обучение по програмите по метода на д-р Томас Гордън:

В тренинга се използват интерактивни методи, при които обучителните цели се постигат чрез взаимодействие в групата на участниците.Основен акцент се поставявърху ученето чрез активно участие и собствен опит.Чрез използваните методи на учителите се предлага модел на преподаване и учене, който цели "създаване на смисъл," посредством индивидуална трансформация на знанието в паметта на участника.
Новото знание се въвежда след подготовка на обучаемите да го приемат чрез загряващи упражнения, мозъчна атака , упражнения-трамплин, дискусии, работа с казуси, обсъждане на проблеми.Използват се интерактивни презентации за теоретично запознаване и ролеви игри и казуси за илюстрация на практически проблеми и трениране на умения .Групово -динамичните игри и работата в малки групи, развиват уменията за общуване в група и екипна работа на участниците.

Съотношението между теоретична и практическа част е 30% към 70%
Форми на обучение: Присъствена
Продължителност на обучението: 16 часа
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест / Презентация

Практически семинар по програмата "Трениране на Успешни Учители" (ТУУ) на д-р Томас Гордън, Модул 2

В практическия семинар участниците ще научат :

 • Конфликтът е естествена и неизбежна част от човешките взаимоотношения .Проблемът не е в конфликтите, а в начина на тяхното разрешаване .
 • Как да разпознават конфликтите в училище
 • Как да чуват чуждата гледна точка и да подобряват взаимоотношенията си на всички нива, учител-ученик, учител -родител, директор-учител-родител.
 • Кои са алтернативите на наградите и наказанията
 • Как да изразяват своите нужди и проблеми открито и честно, без обвинения и критика
 • Доказан 6 -стъпков метод за разрешаване на конфликти, така че нуждите, а не конкуриращите се решения да бъдат изяснени и да се намерят нови, по-креативни решения с участието на двете страни
 • Умения за разрешаване на сблъсък на ценности
 • Посредничество при конфликт между ученици
 • Умения за ръководене и гладко протичане на родителските срещи

Съотношението между теоретична и практическа част е 30% към 70%
Форми на обучение: Присъствена
Продължителност на обучението: 16 часа
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест/ Презентация

Практически семинар по програмата "Трениране на Успешни Родители "(ТУР) на д-р Томас Гордън

Практическият семинар предлага метода на д-р Томас Гордън за обучение в умения за позитивно родителство."Трениране на Успешни Родители" (ТУР) е международен образователен курс, който се преподава в над 45 страни по света , а от 2012 г. и в България .Създаден през 1962г. от д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца , на учители с ученици . Програмата ТУР се преподава само от инструктори, ,обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Томас Гордън , Gordon Training International.
Практическият семинар предоставя ефективни способи за общуване и разрешаване на конфликти, които действат на всички социални нива , във взаимоотношенията родител-дете, учител-ученик, учител-родител.ТУР предлага изчерпателна философия за това, какво е нужно за поддържането на успешни взаимоотношения с децата.Участниците се обучават не само на методи и практически умения, но и на това кога и защо да ги прилагат.

В практическия семинар участниците ще научат :

 • Концепцията за собственост на проблема
 • Умението "Активно слушане"
 • Неуспешните начини на конфронтация и техните алтернативни модели
 • Умението" Аз послание"
 • Кои са алтернативите на наградите и наказанията по модела Гордън
 • Да познават и целесъобразно да внедряват Беззагубен метод за разрешаване на конфликти
 • Ефективно да разрешават конфликти на ценности
 • Умения за успешно консултиране и професионално посредничество при конфликтни ситуации

Съотношението между теоретична и практическа част е 30% към 70%
Форми на обучение: Присъствена и Дистанционна
Продължителност на обучението: 24 часа
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест/ Презентация

Списък на обучителите:

 1. Антония Иванова Месерджиева ТУУ, ТУР , Бургас
 2. Даниела Георгиева Пехливанян ТУР , Бургас
 3. Дарина Желкова Георгиева ТУУ, ТУР, Бургас
 4. Евгения Янкова Месерджиева ,ТУУ, Бургас
 5. Милена Янева Димитрова ТУУ, ТУР, Бургас
 6. Доц. Д-р Мария Стоянова Дишкова , ТУР, ТУУ, Бургас
 7. Мария Вичева Парашкевова , ТУР, Бургас
 8. Снежана Колева Руева , ТУР, Бургас
 9. Елена Иванова Анастасова ТУР, София
 10. Силвия Чавдарова Стоянова ТУР, ТУУ, София
 11. Галина Веселинова Германова ТУР, ТУУ Варна
 12. Милена Стоянова Петрова ,ТУР,ТУУ , Варна
 13. Павел Петков Павлов ,ТУР,ТУУ , Варна
 14. Даниела Христова Малакова ТУР , ТУУ ,Велико Търново
 15. Йорданка Вачева Дикова ,ТУР,ТУУ , Хасково
 16. Мария Стефанова Кунчева ,ТУР,ТУУ, Хасково

Данни за организацията
ЕИК/БУЛСТАТ 204706357
Гордън Груп България 2017 ЕООД
Бургас , ул. Константин Фотинов 22
МОЛ Дарина Георгиева
0898579018
info@gordonbulgaria.com
Данните и информацията са публикувани на адрес :
www.iropk.mon.bg


Нашите книги


Трениране на успешни родители

Език: Български
Автор: д-р Томас Гордън
Размери: 13/20 cm
Страници: 356

Трениране на успешни учители

Език: Български
Автор: д-р Томас Гордън в съавторство с Ноел Бърч
Размери: 13/20 cm
Страници: 408

Трениране на успешни лидери

Език: Английски
Автор: д-р Томас Гордън
Размери: 14/21 cm
Страници: 320