Трениране на успешни деца и младежи (ТУМ)

Трениране на успешни деца и младежи (ТУМ)

Юношеството поначало е особено труден период от живота. Тийнейджърите се стремят да установят своята самоличност, да завържат нови приятелства, да намерят своето място в обществото, да успеят в училище, да разберат как да се сдобият с чувството за успешна самоизява и високо самочувствие и как да се разбират със своите родители, баби и дядовци, учители и др.

Междувременно все повече и повече данни сочат, че емоционалната и социална компетентност не отстъпват по важност на образователната, а може би я и превъзхождат. Целта на уъркшопа по ТУМ е да помогне на децата и младите да се развият в социално и емоционално отношение, като им предлага както базисни умения за личностното им усъвършенстване, така и умения за общуване – умения, които са приложими във всички сфери на живота им и ще им служат цял живот. Курсът е разработен и подходящ за деца от 10-19 години (в редица страни съществува практика за включване на деца още от 7,8 годишна възраст). Курсът „Трениране на Успешни Деца и Младежи”преподава и обучава в здравословни и положителни алтернативи на защитни поведенчески реакции у децата като , съпротива, бунт/ агресивност/, лъжене, криене на чувства/, клеветене, мамене/, доминиране, командване/, подчинение, послушание/, оттегляне, отчуждение/ и др.

А. Учебен график на ТУМ

Уъркшопът включва 12 занятия от по приблизително 90 минути. Общото времетраене на уъркшопа е около 18 учебни часа.Курсът включва творчески дейности, участие в ролеви игри, упражнения за споделяне, които по забавен и достъпен начин помагат за изграждане и обучение в уменията заложени в програмата.

Най-уместно е да се провежда минимум едно занятие в седмица, за да се запази темпото и последователността на възприемането на знанията. Подобен график съдържа в себе си и достатъчно време за упражнения между занятията.

Б. Брой на обучаемите

Уъркшопът по ТУМ е предвиден за 15-25 участника – бройка, която дава възможности за достатъчно взаимодействие и участие.

В. Съдържание на уъркшопа

Теми на занятията

Занятие 1 Вслушване в себе си
Занятие 2 Поведенчески прозорец
Занятие 3 Говорене без заобикалки
Занятие 4 Вслушване в другите
Занятие 5 Изслушване на нуждаещ се от помощ приятел
Занятие 6 Когато ти имаш проблем
Занятие 7 Как да изкажеш онова, което чувстваш
Занятие 8 Преодоляване на страха
Занятие 9 Конфликти във взаимоотношенията
Занятие 10 Разрешаване на конфликтите така, че никой да не губи
Занятие 11 Взаимоотношения с хора, които са различни от нас
Занятие 12 Твоят екшън-план

Относно валидността на представителството в България последвайте следния линк:
https://www.gordontraining.com/contact-us/international-y-e-t/

История на курса Трениране на Успешни Деца и Младежи:
https://www.gordontraining.com/youth-programs-2/history-of-y-e-t/

Обратни връзки от участници в курса:
https://www.gordontraining.com/youth-programs-2/y-e-t-testimonials/