Трениране на Успешни Учители (ТУУ)

Целта на програмата Teacher Effectiveness Training (Т.Е.Т ) е да направи максимално времето за учениците да учат ,а за учителите да преподават.Всеки учител знае ,че процеса на учене спира когато учениците имат проблем ,а процеса на преподаване се затруднява ,когато учениците създават проблем на учителя. За да бъдат по-ефективни в класната стая и на работното място преподавателите и възпитателите се нуждаят от набор от умения.

Те включват умения за помагане на учениците да решават собствените си проблеми,които пречат на възприемането , умения за ефективно решаване на проблемите на учителите с разрушителното и неприемливо поведение на учениците , което прави преподаването трудно.

T.E.T. предлага модел за ефективни взаимоотношения в класната стая, така че времето прекарано там да е оптимално и за учителите и за учениците, с по-голямо чувство на удовлетворение и постижение и за двете страни.

Поведенческият прозорец и уменията в програмата Т.Е.Т

Основната концептуална рамка в програмите по модела Гордън се нарича Поведенчески прозорец Behavior Window . Поведенческият прозорец на д-р Гордън предлага ясна структура на учителите и възпитателите за това кога, как и кое умение да се използва за да се разрешават възникналите проблеми . Kлючов момент в технологията е принципът Собственост на проблема.

Тук проблемите се сортират въз основа на техния носител. Собственик на проблема може да бъде както учителя , така и ученика.Когато проблемът е на ученика /детето се прилага метода „активно слушане”. Той помага на учителя на долови чувствата на детето и да разбере същността на проблема, което в повечето случаи е причина за „лошото” поведение и нежеланието да участва в учебния процес . Активното слушане е метод, чийто използване кара ученика/детето да се чувства прието, чуто и разбрано. То е първа стъпка от ефективното общуване, което предполага умението на учителя да бъде добър слушател, да познава езика на тялото, да наблюдава лицеизраза на детето, за да открие скритото послание . Активното слушане позволява на детето/ученика да поема повече отговорност за решаването на проблема, отключвайки творческия му потенциал. Този метод учи децата на автономност, което качество е в съответствие със социалните детерминанти на времето, в което живеем.

Когато проблемът принадлежи на учителя/възпитателя той се нуждае от различно умение наречено „АЗ-послание”. Това е инструмент, който учителите използват за да се справят със ситуациите в които поведението на децата им пречи да посрещнат своите нужди, да се чувстват удоволетворени и да осигурят оптимална обучителна среда . Поради факта, че е необвиняващо и некритикуващо поведението на детето, е по-вероятно то да не се съпротивлява и учителя да бъде чут. Изпратено по добър начин Аз-посланието усилва вероятността детето да приложи поведение на кооперация с преподавателя, както и би съхранило самооценката му стабилна. А най-важното е, че децата получават ценен урок по самодисциплина. Те променят поведението си не защото се страхуват от учителите си или за да получат награда или поощрение от тях, а защото ги е грижа и зачитат техните нужди. По този начин децата се обучават в емпатия и съпричастност, а тези качества са в основата на емоционалната интелигентност, зрелостта и самодисциплината.

Уменията Активно слушане и Аз-послание работят заедно в екип. След като учителите и децата са изградили отворена двупосочна комуникация използвайки двете умения, конфликтите които възникват могат да бъдат разрешавани посредством умениетоМетод III или Беззагубния метод.

Той се прилага за разрешаване на конфликти и е алтернатива на двата властови метода на „победа-загуба”. Първият /метод I/ се основава на авторитарен тип общуване, при който учителят печели, а детето губи. При втория /метод II/, известен още като либерален тип общуване – детето печели, а учителят губи. Това означава, че при прилагането на тези два крайни метода, в процеса на общуване винаги има губеща страна, придружена с негативни чувства, които разрушават връзката учител – дете. Изходът от този омагьосан кръг на печалба и загуба е беззагубният метод, при който никой не губи. Тук печелят и двете страни, след като решението е взаимноприемливо. Разрешаването на конфликти с помощта наБеззагубнияметодводи до по-голяма степен на мотивация от страна на детето да изпълни решението, именно защото се базира на принципа на участието. При метод III има по-голям шанс да се вземе по-качествено, по-творческо и по-ефикасно решение, до което никой от двете страни поотделно не може да достигне. Методът още се третира като интелектуално упражнение, което развива умението на детето да мисли. Не без значение е и неговият емоционален заряд. Беззагубният метод внася позитивни емоции, които се активират от възможността всеки да се съобразява с желанията на другия. Тук учители и ученици не се борят един срещу друг, а по-скоро работят един с друг.

Програмата Т.Е.Т предлага доказана във времето последователна ,структурирана методика за подобряване на взаимоотношенията учители-деца, чието качество е от решаващо значение и е много по- важно от това какъв предмет преподава учителя, на кого преподава и как преподава.

Източници

  1. www.gordontraining.com/TET philosophy
  2. Gordon ,T.,What every teacher should know
  3. Gordon,T,Teacher Effectiveness Training