Трениране на Успешни Учители (ТУУ)
Как работи програмата Трениране на Успешни Учители(TУУ)
Teacher EffectivenessTraining (TET)

Програмата Трениране на Успешни Учители (ТУУ ) не е лекционен курс а практическа подготовка в рамките на 30 часа, с последователна структура .По достъпен и интересен начин участниците усвояват уменията и практическите задачи. Т.Е.Т. се преподава в над 45 страни по света от сертифицирани инструктори обучени от институт Gordon Training International.Курсът по Т.Е.Т. е баланс между инструкторски презентации, групови дискусии, лично споделяне и дейности за изграждане на умения.В курса са включени кратки лекции, демонстрации, ролеви игри ,задачи за приложение ,аудио визуални материали.

Всеки участник получава:

 • Учебна тетрадка за участници,която включва кратки теоретични есета, писмени упражнения върху уменията, библиография, резултати от научни изследвания, както и самооценка и оценка на курса. Използва се по време на курса и за междусесийнте задачи.
 • Сертификат: удостоверява, че участникът е завършил курса по Т.Е.Т.
 • Курсът е предназначен за 10-30 участници в отворена група. Това дава възможност за взаимодействие, участие в разнообразни упражнения за усвояване на уменията, като това същевременно позволява неформални места за сядане в кръг и комфортно ръководене от инструктора.
Структурата на обучението по програмата Teacher Effectiveness Training е разпределена в 2 Нива, като всяко от тях съдържа 5 Модула. Всяко ниво е с продължителност 15 часа(20 учебни). Нивата могат да се заявят заедно или поотделно с времева разлика между тях максимум 12 месеца.

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЦЕЛИТЕ ЗА ВСЕКИ УЧЕБЕН МОДУЛ

ПЪРВО НИВО


МОДУЛ 1

ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС ЗАМИСЪЛА И МЕТОДИТЕ НА ТУУ

 • Взаимно запознаване и начало на общуване с членовете на курса.
 • Идентифициране на седемте умения от ТУУ.
 • Обсъждане на препятствията пред обучението и възприятието.
 • Поставяне на лични цели за курса.
 • Фокусиране върху поведението.

МОДУЛ 2

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОЗОРЕЦ

 • Определяне на притежанието на проблема.
 • Разбиране на поведенческия прозорец.
 • Как да разпознавате кога ваш ученик има проблем, който му пречи да възприема преподавания материал.
 • Избягване на типичните препятствия пред общуването, когато помагате на ученик.
 • Придобиване на умения за оказване на помощ.

МОДУЛ 3

УМЕНИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ

 • Да се научим да сме ефикасни помощници, когато ученикът има проблем.
 • Умението Активно слушане.
 • Практикуване на Активно слушане.

МОДУЛ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКТИВНО СЛУШАНЕ

 • Разбиране кога и как се ползва активно слушане.
 • Усъвършенстване на умението да слушаш активно.
 • Избиране на оптималните условия за приложение на активно слушане.
 • Кога не бива да използваме активно слушане.

МОДУЛ 5

СЕБЕРАЗКРИВАНЕ,ЕФЕКТИВНА КОНФРОНТАЦИЯ

 • Да се научим да изразяваме идеи и чувства по ясен, директен начин.
 • Да се научим да изразяваме признателност към ученика.
 • Придобиване на умението да предотвратяваме конфликти чрез себеразкриване.
 • Разбиране как да се справим с неприемливото поведение на ученика.
 • Възприемане на типичните начини на противопоставяне (конфронтация) на неприемливото поведение.
 • Усвояване на идеята за противопоставяне на ученик.
 • Придобиване на умението Аз-послание.
ВТОРО НИВО


МОДУЛ 6

ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА НЕПРИЕМЛИВОТО ПОВЕДЕНИЕ

Умението Аз – послание, преговор.

 • Да се научим как да се справяме със съпротивата срещу противопоставянето.
 • Да практикуваме справянето със съпротива.
 • Да се научим кога противопоставянето е безполезно.

МОДУЛ 7

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

 • Разбиране на естеството на конфликта.
 • По-дълбоко разбиране на потребностите.
 • Разбиране на неуспешните начини за разрешаване на конфликти.
 • Запознаване с МЕТОД III – „ Беззагубен” метод за разрешаване на конфликти.

МОДУЛ 8

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОД III

 • Практикуване на беззагубното разрешаване на конфликтите.
 • Определяне на видовете проблеми, които можете да разрешавате с учениците си с помощта на този метод.

МОДУЛ 9

РАЗРЕШАВАНЕ НА ЦЕННОСТНИ СБЛЪСЪЦИ

 • Да се запознаем с ценностните сблъсъци и защо учителите и учениците попадат в конфликти отнасящи се до тяхната вяра и възгледи.
 • Да се научим да приемаме различията в ценностите.
 • Да научим начини за разрешаване на ценностните сблъсъци.
 • Да се научим как да влияем успешно върху ценностите на ученика.
 • Да разберем как можем да променим собствените си ценности.

МОДУЛ 10

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАУЧЕНОТО ОТ ПРОГРАМАТА ТУУ

 • Посредничество при конфликт между двама ученици.
 • Ръководене на различни видове обсъждания в клас.
 • Гладко протичане на родителската среща.
 • Правене на разлика между трите вида време.
 • Приложение на уменията от ТУУ в домашна обстановка.
 • Оценка на курса от страна на курсистите.